Web Analytics Made Easy -
StatCounter
View My Stats
Sunday, 31 May 2020

คู่มือการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น

09 May 2020
28

เนื่องจากปัจจุบันคนพิการประสบปัญหาการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับสภาพแวดล้อมในบ้านจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ คู่มือฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งประโยชน์ให้ทุกภาคส่วน

 

โดยเฉพาะในท้องถิ่นเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการปรับสภาพบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ด้วยการให้ความรู้เรื่องคนพิการและสมรรถภาพของคนพิการ วางแนวทางการปรับบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้

จากการดำเนินงานของโครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุพบว่า การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเป็นงานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนพิการได้จริง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนคนพิการเองและครอบครัว

 

การปรับสภาพบ้านคนพิการใช่ว่าจะเป็นเพียงการเติมเต็มโอกาสให้แก่คนพิการทางสภาพแวดล้อมกายภาพเท่านั้น การปรับสภาพบ้านคนพิการยังสามารถพัฒนาสมรรถนะทางร่ายกายได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิมธิภาพของการใช้ชีวิตปกติให้ดีขึ้นด้วย

Download คู่มือการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการโดยท้องถิ่น