Web Analytics Made Easy -
StatCounter
View My Stats
Sunday, 31 May 2020

เรื่อง“เพศสัมพันธ์” พูดได้  เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในครอบครัวเพียงอย่างเดียวอีกแล้ว 

09 May 2020
62

จากปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว สังคม นำไปสู่ปัญหาด้านเศรษฐกิจและอาชญากรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนให้มีชีวิตที่เป็นสุขและปลอดภัย พร้อมทั้งปรับมุมมองของผู้เกี่ยวข้องให้มีทัศนคติเรื่องเพศที่ดี สามารถมองเห็นว่า เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในครอบครัวเพียงอย่างเดียว และมีการสื่อสารด้วยวิธีการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก

การจะเป็นสังคมที่มีสุขภาวะทางเพศได้ สังคมนั้นจะต้องเป็นสังคมที่มีกฏหมาย นโยบาย คุ้มครองสิทธิทางเพศของประชาชน มีการมองเรื่องเพศในมุมกว้างและไม่มองว่าคนที่ประสบปัญหาเรื่องเพศว่าตัวปัญหาและนำเรื่องเพศมาเป็นการปิดกั้นโอกาส ทั้งนี้กระบวนการทำงานเพื่อสร้างชุมขนที่สุขภาวะทางเพศเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต้องได้รับความร่วมมือในหลายภาคส่วน เช่น ด้านการปกครอง สาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งมีกระบวนการวางเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงการติดตามและประเมินผล

ทั้งนี้การพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา “เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย” ทั้งในด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผ่านการผลักดันให้มีนโยบายหรือมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง ควบคู่กับการพัฒนาความรู้จากการศึกษาวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การสานและสร้างเครือข่ายรณรงค์ร่วมกับการสื่อสารสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนสังคม

คู่มือ เรื่อง“เพศสัมพันธ์” พูดได้