Web Analytics Made Easy -
StatCounter
View My Stats
Sunday, 31 May 2020

นวัตกรรม ActivePlay การเล่นที่ดีจะช่วยให้เด็กสนุกสนานและได้พัฒนาสมองไปพร้อมกัน

การเล่นที่ดีจะช่วยให้เด็กสนุกสนานและได้พัฒนาสมองไปพร้อมกัน การเล่นหลายรูปแบบจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาตัวเองรวมถึง Active Play หรือ กิจกรรมการเล่นที่เด็กเป็นผู้ร่วมเล่นด้วยตนเอง เป็นการเล่นที่ไม่กำหนดรูปแบบกติกาอย่างเป็นทางการ ที่จริงการเล่นแบบนี้เป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของเด็กอยู่แล้ว

Active Play นั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity คือการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อ หากการเล่นได้รวมการเคลื่อนไหวทางกายไปด้วย นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังสร้างความมั่นใจ การรู้จักตนเอง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต หากปล่อยเด็กให้อยู่กับหน้าจอมือถือ จะส่งผลให้เด็กขาดทักษะในการเข้าสังคมและการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านการเล่น มีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่ง ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันที่ได้เล่นแบบ Active Play

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดทำโครงการ ”ออกแบบ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ Active Play” ซึ่งเรียกโครงการสั้นๆว่า “นวัตกรรม Active Play” เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายในวัยเด็กอายุ 6-14 ปี ในพื้นที่บ้าน โรงเรียน และชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง เพื่อให้ตอบโจทย์ความสนใจในการสร้างกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก และเป็นการสร้างแหล่งบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพของบุคคล และการมีพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์ ซึ่ง TCDC กำลังผลักดันให้ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุงเป็นพื้นที่ต้นแบบของย่านสร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เป็นแหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ และธุรกิจสร้างสรรค์